Besluitenlijst BenW 12 maart 2019 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. Het college besluit voorts:2. De voorziening Herplant in te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het voorlopig ontwerp Amsterdamsevaart-Ventweg vrij te geven voor inspraak (Bijlage A).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Informatienota inzet catering ter afdoening van motie 8 'Vast werk verdient een vaste Haarlemse baan'
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De aanpassing van het Definitief Ontwerp Land in Zicht voor de Tjalkkade vast te stellen.2. De extra lasten van het definitief inrichten van de openbare ruimte Land in Zicht bedragen € 112.000. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor dit te onttrekken aan de reserve Grondexploitatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college is voornemens te besluiten, mits het overleg met de commissie Ontwikkeling en de wensen en bedenkingen van de raad geen aanleiding geven om het voorgenomen besluit te wijzigen of in te trekken, en in navolging van het besluit van december 2018 om de Sok aan te gaan, om:1. af te zien van het ontbindingsrecht conform artikel 20A van de koopovereenkomst, onder de opschortende voorwaarden dat (i) Panopticon schriftelijk bewijs verschaft aan het college van verkrijgen van volledige financiering voor de herontwikkeling, en (ii) een omgevingsvergunning voor restauratie die in werking is getreden, en onder de voorwaarde dat dit besluit wordt vastgelegd in een tweede allonge op de koopovereenkomst cf. bijlage 3;2. de Allonge II op de Koopovereenkomst conform het concept in bijlage 3 aan te gaan, nadat eerst zowel de Samenwerkingsovereenkomst conform het eerdere collegebesluit (2018/814829) als de huurovereenkomst tussen Panopticon en SRH/GSE zijn ondertekend door partijen. 3. het plan van aanpak voor de inzet van de gemeente Haarlem bij de uitvoering van de 'Samenwerkingsovereenkomst Academisch Onderwijs in de Koepel' (bijlage 1) vast te stellen en de geraamde inzet op grond van het daarin beschreven BASIS pakket te gaan plegen.Het college besluit voorts:4. geheimhouding op te leggen met betrekking tot de bij dit besluit behorende bijlagen 2 en 9 op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen en onderhandelingspositie van de gemeente, alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, waaronder de stichting Panopticon, SRH en GSE, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.5. de raad te vragen deze geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =