Besluitenlijst BenW 23 juni 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Protocol Maatschappelijke Opvang 2015 vast;2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de commissie Samenleving.4. Het Protocol wordt voor implementatie aan de uitvoerende instellingen (beleidsterrein Maatschappelijke Opvang en OGGZ) gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het doelgroepenvervoer per 1 januari 2017 te organiseren conform het regiemodel, waarbij een scheiding plaatsvindt tussen de regiefunctie (de zogenaamde vervoerscentrale) en de uitvoering (het rijden). Hierbij is instandhouding van de huidige kwaliteit van het vervoer uitgangspunt;2. In de regio's Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer samen te werken op het gebied van doelgroepenvervoer in de vorm van een netwerk organisatie;3. De vervoerscentrale vorm te geven middels een privaatrechtelijke constructie (aanbesteden).4. Te starten met de uitvoering (inkoop, beheer en regie) van het Wmo-vervoer (inclusief de begeleiding) waarbij later het leerlingenvervoer kan worden ingevoegd en de mogelijkheid wordt opengehouden andere vervoervormen (vrijwilligersvervoer) hierbij op een later tijdstip te laten aansluiten.5. Dit voorstel heeft financiële effecten maar deze zijn per saldo budgettair neutraal. Op langere termijn zijn besparingen mogelijk.6. Het college stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De juridische eigendom van het gebouw van de voormalig schoollocatie Duitslandlaan 3 te Haarlem Kadaster nummer HLM02 Q1617 G000 van St. Bavo in ontvangst te nemen door middel van een buitengebruikstellingsverklaring.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit om de subsidie 2014 aan Stichting Hart vast te stellen op € 1.689.944,-.2. Het college besluit om de subsidie combinatiefuncties 2014 aan Stichting Hart vast te stellen op € 139.500,-.3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het convenant Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond vast te stellen.2. De portefeuillehouder Participatiewet te machtigen tot ondertekening van het convenant.3. Financiële paragraaf: dit besluit heeft geen directe financiële gevolgen.4. Het collegebesluit ter informatie te sturen naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit het regionaal plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst 2015-2016' vast te stellen en in te dienen bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Het besluit heeft financiële effecten, maar deze zijn budgettair neutraal. De kosten zullen maximaal 200.00,- euro bedragen, gelijk aan de te ontvangen rijksbijdrage.Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissies Samenleving en Ontwikkeling.Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Een krediet van €55.860,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor scholen van Stichting Spaarnesant, te weten de Beatrixschool, o.b.s. de Cirkel, Molenwiek/Dalton, en o.b.s. Ter Cleeff.2. Een krediet van €112.335,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor scholen van Stichting Salomo, te weten de Ark, de Wadden, de Bavinck en SBO de Trapeze.3. Een krediet van € 136.105 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de Paulus Mavo.4. De kosten voor deze besluiten á € 304.300,- te dekken uit de investeringspost IP 77.01, post eerste inrichting. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.5. De aanvraag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de 26e t/m de 31e groep van de Kring/Hannie Schaftschool van Stichting Spaarnesant af te wijzen, omdat deze beide scholen samen al ingericht zijn voor 31 groepen.6. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit.7. De raadscommissie Samenleving te informeren over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) "Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid" (IVOREZ) voor Fase V, Va en VI vast;2. Het college besluit voor de uitvoering van het DO "Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid" (IVOREZ) Fase V, Va en VI € 1.155.000 uit IP 63.19 (vervangen riolering) beschikbaar te stellen. Het begrotingsbudget (€ 1.345.000) is opgenomen in het POW 2016. 3. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht;4. Het college stuurt dit voorstel ter kennisneming naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het definitief ontwerp (DO) vast te stellen van de fietspaden langs de Amerikaweg.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. De wijkraad Europawijk en de Fietsersbond ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht.5. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op de desbetreffende locaties deze werkwijze voort te zetten en dit te zijner tijd mee te nemen in een geactualiseerd hondenbeleid. 2. Financiële consequenties: het besluit heeft geen financiële consequenties 3. De betrokkenen worden daags na besluitvorming geïïnformeerd en er komt een nieuwsbericht op de gemeentelijke website en de Groene Mug. 4. Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college stelt het Definitief Ontwerp buitenruimte “ De groene Linten” (bijlage 1) vast. 2) Dit besluit heeft geen financiële consequenties. De investering voor drainage om het grondwater te beheersen is voorzien en gedekt uit IP 63.19. 3) Dit besluit wordt ter informatie gestuurd aan Pré Wonen, die de verdere communicatie naar bewoners en wijkraden verzorgt. 4) Dit besluit stuurt het college ter kennisname aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de duur van de tijdelijke grondbank te verlengen met minimaal een jaar;2. Het college besluit een studie uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een regionaal opererende grondbank;3. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stuurt de informatienota naar de raad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =