Besluitenlijst BenW 27 januari 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Een huisvestingsverordening op te stellen met de volgende uitgangspunten: o De woningmarktregio bestaat uit de drie IJmondgemeenten en de vijf gemeenten die samenwerken in Zuid-Kennemerland;o De verordening bevat zo min mogelijk regels;o Tot de vergunningplichtige woningvoorraad behoren corporatieshuurwoningen en particuliere huurwoningen met een huurprijs beneden de huurprijsgrens (€ 710,68 pp 1/1/2015);o De verordening maakt het mogelijk (maar legt het op voorhand niet vast) om een regionale bindingseis te hanteren voor maximaal 50% van het vrijkomende aanbod. o Corporaties hebben de ruimte om maximaal 25% van het vrijkomend aanbod (na aftrek van toewijzing aan urgenten) toe te wijzen buiten het reguliere aanbod/loting/optiemodel op basis van omschreven criteriao Inwoners met een urgentieverklaring in Zuid-Kennemerland worden binnen Zuid-Kennemerland geholpen, en in de IJmond-gemeenten in de eigen gemeente. o Inschrijftijd is het belangrijkste rangordecriterium. Daarnaast is loting mogelijk (vooralsnog uitgevoerd in Velsen). o De voorrangsregels zijn gericht op passendheid van de woning bij het huishouden en zijn in alle gemeenten gelijkluidend. Daarmee hanteren alle corporaties gelijke criteria. o Vergunningsregels voor veranderingen in de woningvoorraad (omzettingsverguning) worden op gemeentelijk niveau vormgegeven, voor Haarlem zullen regels voor onttrekken komen te vervallen, en nieuwe splitsingsregels worden opgesteld;Het college besluit: - De uitgangspunten en concept-huisvestingsverordening voor te leggen aan de huurdersorganisaties van de in de regio werkzame corporaties en de werkzame corporaties; de makelaarsvereniging NVM afdeling Haarlem en de vereniging vastgoedbelang;- De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;- Het college verstuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uigebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Drie woon-onderzoeken van Haarlem en de regio: Jaarverslag Woonservice 2013, Verschuivende woningbehoefte? en Wonen in de regio
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de nota Verbonden partijen in Haarlem vast te stellen.2. Het college stelt de raad voor om de motie met kenmerk BAZ 2014/429759 en de toezegging met kenmerk BAZ 2014/258925 als afgedaan te beschouwen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit akkoord te gaan dat ten gunste van de gemeente een recht van hypotheek, tweede in rang, wordt gevestigd op de gronden en opstallen Nieuwe Energie waarvan een notariële akte tot vestiging van bedoelde hypotheek voorligt. 2. Het college besluit akkoord te gaan dat met de vestiging van de hypotheek, tweede in rang, de gelegde executoriale beslagen komen te vervallen, zoals overeengekomen in de akte tot vestiging van bedoelde hypotheek. De notaris zal bij het verlijden van de akte voor doorhaling van de beslagen zorgdragen.3. Dit collegebesluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Kennis nemen van de 2e bestuursrapportage 2014 en de stand van zaken van de voorgenomen efficiencymaatregelen van de VRK.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In te stemmen met de benoeming van de drie voorgedragen leden in de Raad van Toezicht, op voordracht van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Spaarnesant. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:· het Definitief Ontwerp (d.d. 19 december 2014) voor de Centrale Watergang door de Waarderpolder vast te stellen;· de raad voor te stellen krediet beschikbaar te stellen van €4.181.279 voor de realisatie van de Centrale Watergang en deze te dekken voor €2.100.000 uit bijdrage van Rijnland, €1.591.279 vanuit IP 64.04a en €490.000 vanuit HIRB subsidie.· dit besluit naar de raad te sturen nadat de commissie Beheer advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Centrale watergang Waarderpolder
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in om de in de bijlage opgenomen brief te sturen aan de Vervoerregio Amsterdam i.o. en deze namens de gemeenten uit de regio's Zuid Kennemerland en IJmond te laten ondertekenen door wethouder C.Y. Sikkema (Haarlem) en wethouder R. Vennik (Velsen).2. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =