Besluitenlijst BenW 04 oktober 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:-de detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad vast te stellen.Het college besluit:-het besluit heeft verder geen financiele consequenties;-de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;-het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit1. Een convenant inzake horizontaal toezicht met de Belastingdienst aan te gaan;2.. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. het definitief ontwerp met bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen;2. de toegenomen beheerlasten à € 1.240,- per jaar te verwerken in de kadernota;3. de betrokkenen na besluitvorming te informeren over het besluit;4. het besluit ter kennisname naar de commissie Beheer te sturen;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De bijgevoegde voorschotovereenkomst af te sluiten met Veduta Vastgoed BV. 2. Akkoord te gaan met het verhalen van de ambtelijke kosten van € 12.513, - excl. BTW conform de voorschotovereenkomst op de ontwikkelaar.3. De betrokkenen worden op de hoogte gesteld.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:- de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de Poort van Boerhaavewijk vast te stellen.- de grondexploitatie voor de Poort van Boerhaave te openen.- geheimhouding ex art. 25 GW op te leggen op de bijlage 4 grondexploitatie. Op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Het college besluit:Tot het opleggen van de voorlopige geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, op bijlage 4 de grondexploitatie, op grond van de economische en/of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.Het college stuurt dit voorstel naar de raad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit met ingang van 1 september 2016 de functie Klantmanager te koppelen aan bouwsteen U9;2. Het college besluit de functie Klantmanager toe te voegen aan het functiegebouw van de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit met ingang van 1 januari 2017 de functie Administratief Juridisch Medewerker te koppelen aan bouwsteen U7.2. De financiële consequenties uit het besluit worden binnen de afdelingsbegroting van GOB gedekt door:- het inleveren van 0,05 fte formatieruimte op de functie Administratief Juridisch Medewerker; - het tijdelijk (2017 / 2018) benutten van 0,09 fte van de formatieruimte van de functie Gebiedsmedewerker en het structureel (vanaf 2019) verlagen van de formatie Administratief Juridisch Medewerker met 0,13 fte.3. De manager informeert de betrokken medewerkers over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot wijziging van de artikelen 2:4, 2:7 en 8:2a van het Ambtenarenreglement 1995 conform de LOGA brief van 19 februari 2016 (ECWGO/U201600259). 2. De aanpassing van het Ambtenarenreglement heeft geen financiële gevolgen.3. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden gecommuniceerd via Insite en gepubliceerd op www.overheid.nl
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota ''resultaten van het clientervaringsonderzoek'' vast en zendt deze naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2017-2021 vast te stellen inclusief de daarin opgenomen besluiten (zie raadsstuk).Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hier een advies over heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De Bestuursrapportage 2016 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2016 in paragraaf 2.12, op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.12) b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.9 & 2.10) c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.11) Het college besluit:1. de formatiewijzigingen voor de hoofdafdelingen Stadzaken, Middelen en Services en Concernstaf per 1 januari 2016 vast te stellen, conform Collegebijlage "Formatiewijzigingen bij Bestuursrapportage 2016".2. akkoord te gaan met een verschuiving van € 125.000 van product Algemene baten en lasten (07.02.03) naar product Saldo kostenplaasten (07.02.04) ten behoeve van de dekking van inhuurlasten bij Concernstaf3. akkoord te gaan met een verschuiving in de jaren 2016 t/m 2019 van totaal € 1.8 miljoen van product Algemene baten en lasten (07.02.03) naar product Saldo kostenplaasten (07.02.04) ten behoeve van de dekking van frictielasten die samenhangen met de invulling van de overheadtaakstelling bij de afdeling Middelen en Services.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de Gebiedsprogramma's 2017 vast conform de bijlage.2. De Gebiedsprogramma's 2017 worden digitaal ontsloten via de site van open data Haarlem.3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.4. Dit besluit wordt ter informatie doorgezonden aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:De stichting Kathedrale basiliek Sint Bavo te ondersteunen bij de laatste fase van de restauratie en uit het te verwachten positieve begrotingssaldo in 2016 een bijdrage van € 750.000,- te verlenen.Het college stuurt dit voorstel naar de raad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota ''slachthuis stand van zaken'' vast en zendt deze naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang 2016/2017 vast te stellen;2. De lasten van het besluit bedragen € 319.744 voor het jaar 2016 respectievelijk € 274.027 voor het jaar 2017. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om deze te onttrekken aan de bestemmingsreserve sociaal domein;3. De maatschappelijke partners (direct betrokken organisaties bij de uitvoering van de maatschappelijke opvang) worden na besluitvorming per brief geïnformeerd over het besluit;4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit 1. Door mantelovereenkomsten strategische partners aan zich te binden om de projecten voor groot onderhoud te realiseren;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het besluit wordt ter kennisname aan de Commissie Beheer gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =