Besluitenlijst BenW 02 juni 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor haar zienswijze aan de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken over de jaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016 en in dat kader bij de Omgevingsdienst IJmond aan te geven geen specifieke opmerkingen te hebben bij deze documenten.2. Het college zendt deze notitie naar de gemeenteraad nadat de commissie Bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het plan van aanpak Structuurvisie openbare ruimte (3e fase) vast te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen € 90.000 en worden gedekt uit beleidsveld 04.01 Duurzame stedelijke ontwikkeling, product Ruimtelijke ontwikkeling. 3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd naar de commissie Beheer, waarvoor ook de commissie Ontwikkeling wordt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Reactie op evaluatie participatieraad, jaarplan 2015, begroting 2015 participatieraad en jaarverslag 2014
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het pand Gedempte Oude Gracht 138 te verhuren aan St. Haarlem Effect t.b.v. de definitieve huisvesting van jongerencentrum Flinty's tegen de kostprijsdekkende huurprijs van € 61.200,- per jaar, exclusief b.t.w.;2. Het besluit ter informatie te sturen naar de commissie samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de overeenkomst, genaamd "ontbindingsovereenkomst Aziëweg," waarmee de koopovereenkomst met Stichting Sint Jacob in onderling overleg wordt beëindigd.2. De financiële consequenties zijn opgenomen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.3. Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie ontwikkeling. 4. Het besluit wordt gecommuniceerd met Stichting Sint Jacob.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college:1. Stemt in met de Nota van Uitgangspunten als toetsingskader bij de verdere uitwerking van de herontwikkeling van het terrein2. Stuurt de NvU ter bespreking naar de commissie ontwikkeling.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Informeert de betrokkenen over het genomen besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen van een garage naar woningen aan Rozenstraat 11-15 voor een ieder ter inzage;2. Het college stemt in met de ruimtelijke onderbouwing en verbindt deze aan de omgevingsvergunning;3. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VVH/OV om de omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het besluit wordt bekend gemaakt door een elektronische kennisgeving in het GVOP en de Staatscourant;6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. In te stemmen met de wijzigingen in het ruimtelijke kader conform bijlage II en dit kader op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan 'Meerwijk'. E.e.a. onder voorbehoud van de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan, in welk kader nog inspraak zal plaatsvinden op deze ruimtelijke kaders.2. In te stemmen met het gewijzigde woningprogramma: 31 sociale koopwoningen i.p.v. 26 dure koopwoningen.3. In te stemmen met de financiële kaders voor deze herontwikkeling en op basis daarvan de verkoopovereenkomst op te stellen. Deze zijn in lijn met het MPG 2015.4. In te stemmen met het wijzigen van de bij de toekenning van de 'Stimuleringsbijdrage woningbouw' (Collegebesluit 2013/319129 d.d. 1-10-2013) gestelde voorwaarde dat start bouw binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie dient plaats te vinden en deze termijn met 1 jaar te verlengen.5. Dit besluit ter bespreking toe te zenden aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpwijzigingsplan Badmintonhal Duinwijck met identificatienummer NL.IMRO.0392.WP612003-on01 ter inzage te leggen.2. Het college besluit mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid om het wijzigingsplan vast te stellen indien naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit van het college wordt ter kennisname toegestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt een alternatieve invulling van de bezuiniging op het onderwerp "minder regels minder handhaving" vast.2. Dit besluit wordt ter bespreking aan de commissie bestuur voorgelegd.3. Dit financiële consequenties worden verwerkt in de Programmabegroting 2016 - 2020.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verzoekt de raad om een verklaring van geen bezwaar af te geven over het ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-jaarplan 2015-2016 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.2. Het college stuurt het ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-jaarplan 2015-2016 naar de gemeenteraad nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht. 3. De bijdrage over 2016 is berekend op € 340.000 en past binnen de kaders van de meerjarenbegroting van Haarlem, beleidsveld openbare ruimte en mobiliteit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. om conform het advies van de accountant de jaarrekening en jaarverslag als afsluiting van het boekjaar 2014 vast te stellen.2. de aanbevelingen van de RKC te bespreken en de overgenomen aanbevelingen bij het college neer te leggen met de vraag ze op te nemen in een plan van aanpak; 3. het college te vragen over de opvolging verslag te doen in de Bestuursrapportages van 2015Het college stuurt de reactie naar de Raad nadat de commissie Bestuur advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de herbenoeming van de heer mr. drs. J.F.P Houben tot voorzitter van de raad van commissarissen van Spaarnelanden NV.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het rapport ''Functiescenario's Slachthuisterrein'' en de Nota van Uitgangspunten vast te stellen. 2. Het college besluit akkoord te gaan met het verder uitwerken van het voorkeursscenario conform het advies van het rapport ''Functiescenario's Slachthuisterrein''; 3. Dit besluit wordt ter advisering aan de commissie ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Per 1 juli 2015 de hoofdafdelingen Dienstverlening en Veiligheid, Vergunningen en Handhaving samen te voegen tot één hoofdafdeling onder de naam Dienstverlening, Veiligheid & Vergunningen en het Organisatiestatuut van de gemeente Haarlem 2014 hierop aan te passen;2. de functienaam manager hoofdafdeling Dienstverlening te wijzigen in manager hoofdafdeling Dienstverlening, Veiligheid & Vergunningen;3. de teams van Digiteam/Telefoonteam/Flexpool, team Balie en team Personen, Bedrijven & Omgeving te laten vallen onder de afdeling: Klant Contact Centrum (KCC);4. de afdelingen van de bedrijfsbureaus VVH en DV samen te voegen tot één afdeling met de naam Procesondersteuning;5. de bureau's a. Handhaving Bebouwde Omgeving Noordb. Handhaving Bebouwde Omgeving Zuid c. Juridische handhaving en projectend. Regulering samen te voegen tot 2 teams, te weten:1. team Toezicht & Handhaving (a. en b.)2. team Procedures en Projecten (c. en d.)6. de communicatie over de nieuwe naam alleen intern uit te voeren;7. het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het DO voor het rioolgemaal vast te stellen,2. Voorbereidingskrediet voor het ontwerpen en realiseren van de gymzaal voor 'de Kring' (IP 77.01), ter grootte van € 35.500,- vrij te geven3. Het college stelt de raad voor het budget voor realisatie van het rioolgemaal Parklaan (IP 63.19) ter grootte van € 3.550.000,- ex BTW vrij te geven4. Het college stuurt deze nota naar de Raad nadat de commissie Ontwikkeling advies heeft uitgebracht.5. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Een voorziening maatschappelijke opvang voor 'nieuwe' doelgroepen te realiseren in gebouw Velserpoort in Haarlem-noord. Hiertoe in samenwerking met een woningcorporatie te streven naar het verwerven van genoemde accommodatie.2. In de nieuw te realiseren voorziening zowel een "woonhotel voor spoedzoekers" door de corporatie, als de maatschappelijke opvang voor economisch daklozen en de opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers door of in opdracht van gemeente Haarlem te realiseren. 3. De structurele kosten van € 750.000, voor 2 jaar ten laste van de reserve Sociaal Domein te brengen en structureel (vanaf 2017) ten laste van de algemene middelen te brengen. Dit is in de Kadernota 2015 meerjarig geraamd.Het college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie Samenleving heeft geadviseerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =