Besluitenlijst BenW 31 mei 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het bijgevoegde aanwijzingsbesluit vast te stellen waarmee 5 betaalde parkeervakken t.h.v. Tetterodestraat 109 worden omgezet in parkeerplaatsen voor vergunninghouders van parkeerzone Noord.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. betrokkenen worden geïnformeerd.4. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor uitbreiding van de horeca aan de Korte Begijnestraat 21-23, zoals opgenomen in bijlage A, ter inzage te leggen.2. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen in bijlage B, en deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning te verbinden.3. Het hoofd van de afdeling DVV/VTH te mandateren om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Burgemeester en wethouders besluiten de omgevingsvergunning voor het vervangen van het rioolgemaal aan de Parklaan ondanks het negatieve advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te verlenen;2. Burgemeester en wethouders mandateren het hoofd van de afdeling DVV/VTH om de omgevingsvergunning te ondertekenen en verder administratief af te handelen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de aanvraag. Daarnaast wordt een mededeling geplaatst in het elektronisch Gemeenteblad.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen om de vervanging van de kademuur aan het Spaarne voor te bereiden;2. De kosten te dekken uit investeringspost WZ.07. Het college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie Beheer hierover heeft geadviseerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt kennis van de nota Interbestuurlijk Toezicht uitvoering Archiefwet.2. Deze nota wordt ter informatie gezonden naar de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot het aangaan van een bestuurlijke overeenkomst met gemeenten, drinkwaterbedrijven en het hoogheemraadschap van Rijnland, verenigd in het cluster Rijnland.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot aangaan van een pacht- en vaststellingsovereenkomst conform bijlage B+C inzake de percelen grond gelegen aan de Zuid Schalkwijkerweg, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. De baten (over de verschillende jaren) en de lasten van dit besluit bedragen de in bijlage B+C genoemde bedragen. Het college stelt de raad bij de tweede bestuurs-rapportage 2016 voor om deze te doteren en te onttrekken aan de reserve Vastgoed.3. Geheimhouding: op grond van het voorkomen van onevenredige bevoordeling dan wel benadeling van betrokkenen en economische en/of financiële belangen van de gemeente worden bijlagen A, B, C en D niet openbaar gemaakt en wordt op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opgelegd ex artikel 86 Gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en de inhoud van de bijlagen A, B, C en D. Geheimhouding geldt voor bijlage A, B en C voor onbepaalde tijd, voor bijlage D geldt de geheimhouding tot datum ondertekening afdelingsmanager Vastgoed. 4. De betrokkenen worden geïnformeerd na ondertekening van de stukken in bijlage B en C en daarna wordt het besluit gepubliceerd.5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:Bij het recreatieschap Spaarnwoude de volgende zienswijze in te brengen op de begrotingswijzigingen 2016 en de programmabegrotingen 2017:• Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijzigingen 2016 van het Recreatieschap Spaarnwoude en hierbij aan te tekenen dat de raad het betreurt dat er nog steeds geen sluitende meerjarenraming is geleverd en dat ook onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke inspanningen hiervoor zijn gedaan.• Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige programmabegroting Spaarnwoude (deelgebied SPW) 2017 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Ondanks herhaald aandringen vanuit Haarlem en andere gemeenten ontbreekt het nog steeds aan een goed inzichtelijke meerjarenraming, onderbouwd met de juiste cijfers.• De zienswijze bij het recreatieschap Spaarnwoude in te dienen dat de gemeente Haarlem gezien de huidige stagnatie in de projecten, zorgen heeft omtrent de te behalen doelstelling van het Programma Duurzaam Spaarnwoude. De gemeente Haarlem wenst dit najaar een plan met concrete actiepunten van het recreatieschap waarin verwoord hoe de doelstelling van het Programma Duurzaam Spaarnwoude wél gehaald kan worden. Dit stuk heeft geen financiële consequenties, de bijdrage aan het recreatieschap is in de begroting opgenomen.• Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit aan Stichting IRIS over te dragen de voorzijde van het pand Leidsevaart 220, kadastraal bekend als HLM 01 sectie I nr. 4778 G 0 (ged.), groot ca. 2963 m2, voor het realiseren van aanpassing voor de uitbreiding van het ECL. 2. Het besluit heeft geringe financiële consequenties, gedekt binnen programma 1. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders stelt de informatienota vast en stuurt deze ter informatie naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van B&W stelt de raad voor:· Een krediet van € 150.000.-beschikbaar te stellen voor audiovisuele voorzieningen in de Raadszaal en Fabriciuskamer, ten behoeve van uitzenden van de raads- en commissievergaderingen via internet en de lasten te dekken uit de in het investeringsplan 2016-2021 opgenomen post “geluid- en beeldregistratie Raadszaal en Fabriciuszaal” ;· Het raadsbudget structureel uit te breiden met € 25.000 per jaar om vergaderingen van de gemeenteraad en zijn commissies uit te zenden en te publiceren. Dekking ten laste van de algemene middelen en dit te verwerken bij Bestuursrapportage II 2016 . · Gelet op de planning - en het spoedeisende karakter van de werkzaamheden, vooruitlopend op de behandeling van het IP deze uitgave toe te staan.Het college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie bestuur heeft geadviseerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College stelt het “Plan van aanpak verbetering werkwijze huishoudelijke ondersteuning en dienstverlening bij toegang Wmo 2015 “ vast. Naast reeds ingezette acties omvat dit plan de volgende acties: 1.1. Het realiseren van een kwaliteitsslag in de uitvoering door:· aanpassing van de informatieoverdacht tussen gemeente en aanbieder van huishoudelijke ondersteuning· opstellen van kwaliteitseisen voor medewerkers die namens de aanbieder het gesprek met de burgers voeren· aanpassing van de opzet van het ondersteuningsplan huishoudelijke ondersteuning· verbetering van informatieverstrekking aan de burger en aanbieders over voorzieningen, werkwijzen en regelingen1.2. Het uitvoeren van een pilot met het GITHA-programma onder 15 cliënten 1.3. Het ontwikkelen van een monitoringsysteem waarmee de kwaliteit van dienstverlening van aanbieders kan worden gemeten1.4. Onderzoek óf en hoe middelen uit het huidige budget Huishoudelijke Hulp Toelage beschikbaar kunnen worden gesteld voor tijdelijk extra huishoudelijke ondersteuning in bijzondere gevallen1.5. Het opnieuw (laten) berekenen van een reële kostprijsopbouw en op grond daarvan vaststellen van een tarief voor huishoudelijke ondersteuning voor 20171.6. Verlaging van de eigen bijdrage bij gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage1.7. Onderzoek naar de invulling van cliëntondersteuning1.8. Evaluatie van de gemeentelijke regelgeving m.b.t. de toegang tot maatwerkvoorzieningen2. Het college biedt dit plan van aanpak aan ter bespreking in de commissie Samenleving.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. Met een eventuele aanpassing van het tarief voor huishoudelijke ondersteuning blijven we binnen het budget huishoudelijke ondersteuning.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het te bewaren archief van het voormalige bureau Sport en Jeugd van afdeling 1 (1957-1990) over te brengen naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet2. Het college besluit tot beperking van de openbaarheid zoals vermeld in de bijlage 'Besluit tot beperking van de openbaarheid'.3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet. 4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 5. De gemeentearchivaris wordt op de hoogte gesteld van dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =