Besluitenlijst BenW 19 december 2017 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het college stelt het Organisatiestatuut 2018 inclusief de instructie voor de gemeentesecretaris vast;2. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, stellen het Mandateringsbesluit 2018 vast;3. Het college stelt de Budgethoudersregeling 2018 vast;4. Het Organisatiestatuut 2015, het Mandateringsbesluit 2013 en de Budgethoudersregeling 2008 worden gelijktijdig ingetrokken.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Mevrouw N. Hagedoorn, thans manager van de hoofdafdeling Sociale zaken en werkgelegenheid en mevrouw Mr. M.J. Patist-Verheij, thans manager van de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en beheer, per 1 januari 2018 als directeur aan te stellen.2. Mevrouw Mr. M.J. Patist te benoemen tot tweede locosecretaris en mevrouw N. Hagedoorn tot derde locosecretaris.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2018 vast. 2. Het college bepaalt als hoofdprioriteiten in het Actieprogramma de veiligheidsthema' s Jeugd en Veiligheid, High Impact Crimes, Leefbaarheid en burgerparticipatie, Woon- en adresfraude en Ondermijning. 3. Het college richt zich in 2018 specifiek op de intensivering van het wijkgericht handhaven, versterking van de parkeerhandhaving in het kader van Modernisering Parkeren, het verkennen van de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime, deelname aan de mogelijkheid tot het uitvoeren van een experiment met gereguleerde wietteelt, het voortzetten van burgerparticipatie bij het verbeteren van de veiligheid in de wijken, de versterking van de nazorg van ex-gedetineerden en het flexibeler inzetten van cameratoezicht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Voor uitvoering van de 2e projectfase het restant investeringskrediet van € 348.000, - beschikbaar te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het schoolgebouw en ondergrond van de schoollocatie Nicolaas van der Laanstraat 25 te Haarlem, Kadaster nummer HLM 01 A 04635 G 0000, in eigendom over te dragen aan het schoolbestuur Spaarnesant ten behoeve van basisschool de Argonauten door middel van een notariële acte.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De samenwerkingsovereenkomst verhuisregeling: ''ouder worden & prettig wonen" aan te gaan. 2. De samenwerkingsovereenkomst onder dezelfde condities ook open te stellen voor andere corporaties uit de regio.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:- Alle handhavers en sociaal rechercheurs van team Sociale Recherche en Debiteurenbeheer van de afdeling Schulden, Minima en Sociale Recherche aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid WMO in het kader van artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 juncto artikel 5.11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het Definitief Ontwerp herinrichting Delftlaan-Zuid vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het Definitief Ontwerp met bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen. 2. De jaarlijkse additionele kosten voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud met betrekking tot de areaaluitbreiding mee te nemen in de kadernota 2018 (ev) en ten laste te brengen van de algemene middelen. Deze kosten worden geraamd op € 10.000,-- per jaar voor fase 1 (2019). Na realisatie van het totale park (gereed 2021/2022) zal circa € 86.000,-- per jaar.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. de koop- en realisatieovereenkomst Ontwikkeling Floridaplein Haarlem vast te stellen (bijlage A)2. geheimhouding op te leggen aan de commissie op de koop- en realisatieovereenkomst Ontwikkeling Floridaplein Haarlem met inachtneming van artikel 86 van de Gemeentewet. Dit op grond van economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhoudhouding op de koop- en realisatieovereenkomst geldt tot het moment dat deze overeenkomst is afgewikkeld.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De ontwerp-omgevingsvergunning ten behoeve van de uitbreiding en het brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf 't Schaapie (kenmerk 2016-07749) ter inzage te leggen, nadat initiatiefnemer de planschadeovereenkomst heeft ondertekend.2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/VTH om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. De nota 'Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022' vast te stellen.2. In het evenementenbeleid in te zetten op de volgende doelstellingen:-Borgen kwaliteit van het evenementenaanbod;-Ontwikkelen van een herkenbaar gezicht als evenementenstad;-Verduurzamen van evenementen;-Betere spreiding van evenementen;-Verbeteren balans tijdens evenementen;-Meer samenwerking met de stad;-Innovatie van bestaande en nieuwe evenementen.3. Het Handboek 'Richtlijn Evenementen' vast te stellen.4. De volgende evenementenlocaties aan te wijzen en de daarvoor geldende locatieprofielen vast te stellen: Grote Markt e.o., Nieuwe Groenmarkt, Stationsgebied, Vijfhoek/Raaks/Doelen, De Haarlemmerhout e.o., Reinaldapark, Veerplas en Molenplaspark.5. Het 'Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022' vrij te geven voor inspraak, na advies hierover van de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De uitwerking en resultaten vast te stellen van het ondersteuningsaanbod re-integratie voor de doelgroep werkzoekenden die direct bemiddeld kan worden naar werk en voor de doelgroep met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt:· Direct bemiddelbaren worden verwezen naar uitzendbureaus.· Vijftigplussers maken gebruik van Stichting "Hetisnetwerken" , netwerkbijeenkomsten, netwerkestafettes en een voortraject.· Aanbod statushouders wordt nader uitgewerkt; een separaat voorstel volgt in januari 2018.· Jongeren PRO/VSO/MBO1 onderwijs worden bemiddeld en begeleid richting uitstroom naar werk. Agros zet deze dienstverlening voort in onderaanemerschap bij Pasmatch.· Zelfstandigen maken gebruik van "155-Help een bedrijf" en van een project gericht op parttime ondernemers in de bijstand.· Ex gedetineerden maken gebruik van een traject gericht op vermindering van recidive en een betere doorstroom naar betaalde arbeid. · Voor de groep overige werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van Pasmatch.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De gewijzigde Uitvoeringsregeling Cultuurstimuleringsfonds Haarlem m.i.v. 1 januari 2018 vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de bijgevoegde bezoekersregeling in parkeerzone B en C vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule ten aanzien van de leges voor Plaza West af te wijzen;2. Deze afwijzing over een week te publiceren op de website van de gemeente Haarlem vanwege het belang van de verzoeker om als eerste kennis te nemen van de reactie op zijn verzoek.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit Vervanging archiefbescheiden gemeente Haarlem 2018Artikel 1De gemeente Haarlem gaat over tot routinematige vervanging van inkomende, uitgaande en interne papieren archiefbescheiden door digitale reproducties, waarna de papieren archiefbescheiden worden vernietigd.Artikel 2De routinematige vervanging geschiedt op de wijze zoals omschreven in het Handboek Vervanging van de gemeente Haarlem. Dit Handboek maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit. Artikel 3Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en wordt in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (art. 1:3 en 3:40) bekend gemaakt.Artikel 4Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Vervanging gemeente Haarlem 2018.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Met de gemeente Zandvoort de 'Overeenkomst verwerking persoonsgegevens ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem' aan te gaan;2. De 'Bewerkersovereenkomst samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein' per diezelfde datum te beëindigen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het rapport van het 213a-onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gebruik van accommodaties voor het jongerenwerk vast. Het college onderschrijft de conclusies en aanbevelingen:- Harde criteria en cijfers over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gebruik van accommodaties voor jongerenwerk ontbreken.- Het algemeen oordeel van geïnterviewde is dat de doeltreffendheid en doelmatigheid op punten beter kan. - Aanbevelingen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van accommodaties voor het jongerenwerk te vergroten zijn:- Opstellen van een inhoudelijke toekomstvisie en plan van aanpak over het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gebruik van accommodaties voor jongerenwerk. - Betere samenwerking en afstemming binnen de gemeente daar waar het gaat om vraagstukken van optimaal gebruik van accommodaties voor jongerenwerk en de doelgroepen ervan.- Eenduidige en duidelijke sturing en communicatie richting organisaties in het veld wat betreft de doelgroepen van het accommodatiegebonden jongerenwerk.- Betere samenwerking tussen de organisaties in het veld wat betreft het accommodatiegebonden jongerenwerk (o.a. uitwisseling van kennis en informatie over en weer en doorverwijzing) en een in de stad op elkaar afgestemd activiteitenaanbod.- Opstellen en communiceren van een actueel en volledig overzicht van de openingstijden van alle accommodaties en de aangeboden activiteiten en het beheer hiervan voor langere tijd beleggen. - Voorkomen dat jongeren voor een gesloten deur komen bij accommodaties.- Openstelling van één of meer accommodaties in de weekends (en schoolvakanties) in de vorm van een pilot.- Doeltreffendheid en doelmatigheid van (gemeentelijke) accommodaties voor jongerenwerk kunnen gemeten worden door hierover criteria en indicatoren op te stellen en, voor een nader te bepalen periode, bepaalde gegevens nauwkeurig en eenduidig te registreren. 2. Het college besluit een verbetervoorstel op te stellen waarin de aanbevelingen van het onderzoek nader worden uitgewerkt.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit:Geheimhouding op te leggen aan de commissie Ontwikkeling op grond van artikel 86 van de Gemeentewet op de sheets van de presentatie scenario's Koepel na 10-01-2018 in verband met de economische en financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, welke geheimhouding van kracht is.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. de uitvoeringsregeling subsidiering funderingsonderzoek gemeente Haarlem 2018 vast te stellen, met als belangrijkste wijzigingen t.o.v. de regeling uit 2017:- de regeling geldt voor geheel Haarlem (in plaats van alleen in het Rozenprieel)- bouwblokken met daarin ook commerciële verhuurders worden niet meer volledig uitgesloten. 2. Vanuit de middelen Duurzame stedelijke vernieuwing voor de periode 2018 een totaalbedrag ter beschikking te stellen van € 100.000 ten behoeve van het verstrekken van de subsidie conform deze regeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =