Besluitenlijst BenW 09 maart 2021 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt de informatienota voor de commissie Beheer vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021, plus de bijbehorende risicoanalyse vast te stellen;2. In te stemmen met de Evaluatie VTH 2020.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:Onder voorwaarde van vaststelling van de Verordening Bedrijven Investering Zone Waarderpolder 2022-2026 (2020/1124294) door de raad, 1. In te stemmen met het aangaan van de Overeenkomst uitvoering Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2022-2026 en de Verwerkersovereenkomst Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2022-2026 met KG Parkmanagement;2. Het Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2022-2026 vast te stellen; 3. in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de Stichting BIZ- Waarderpolder.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp en bijbehorende kostenraming voor de vervangende nieuwbouw semipermanent lokaal Eerste Christelijk Lyceum;2. In te stemmen met de aanbesteding op basis van 1 offerte;3. Aan het schoolbestuur de inspanningsverplichting mee te geven bij de uitwerking van het definitieve ontwerp te sturen op het door de gemeente beschikbaar gestelde budget;4. Geheimhouding op te leggen voor de bijlage "investeringskosten" op basis van artikel 55 van de Gemeentewet tot de start van de bouw op grond van bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, als bedoeld in artikel 10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet openbaarheid van bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:Het college van burgemeester en wethouders is voornemens te besluiten, onder voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken: 1. De verkoopdocumenten en de koopovereenkomst inclusief alle bijbehorende bijlagen inzake de verkoop van het bedrijfspand Claes van Ruyvenstraat 8 te Haarlem, vast te stellen; 2. In te stemmen met de aanbieding, inhoudend de verkoop aan de huurder tegen de marktconforme koopsom (bijlage 1), tot stand gekomen na taxaties. 3. In te stemmen, bij overeenstemming met de huurder over de koopsom en verkoopvoorwaarden, o.a. anti-speculatiebeding voor 10 jaar, met de gunning en verkoop van het bedrijfspand aan de huurder, voor de marktconforme koopsom en verkoopvoorwaarden;4. Het college legt op de bij dit besluit behorende bijlagen, te weten: taxaties, second opinion en financiële informatie, geheimhouding op aan de raad met inachtneming van artikel 25 van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers. De geheimhouding wordt daarna als opgeheven beschouwd.5. Het college stelt de raad voor de geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering.6. Het college zal na verkoop in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De Beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De subsidieaanvraag van € 498.150 ten behoeve van een flexibele schil Haarlem in te dienen bij de MRA
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van het Voortingplantsoen met de bijbehorende nota van zienswijzen vast te stellen.2. De toename van de beheerlasten van € 6.000,- te betrekken bij de kadernota 2022.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =