Jaarplanning

Jaarlijks wordt er een raadsjaaragenda opgesteld waarin per programma een aantal onderwerpen wordt aangegeven waarbij wordt aangegeven in welk kwartaal welke commissie dit kan behandelen. Iedere raadscommissie wordt gevraagd de raadsjaaragenda in haar vergadering aan de orde te stellen zodat zij in de gelegenheid wordt gesteld aan de conceptversie nog extra onderwerpen toe te voegen. Vervolgens beslist de raad over de aangepaste versie van de termijnagenda.

De raadsjaaragenda wordt omgezet in een jaarplanning voor iedere commissie die gedurende het jaar wordt aangevuld met nieuwe onderwerpen.  De jaarplanning wordt samen met de actielijst ieder vergadercyclus geagendeerd in de commissies. Als de planning van nota’s wordt gewijzigd wordt de commissie hierover geïnformeerd door de wethouder.

Hieronder treft u de jaarplanningen aan per commissie.

Zoeken naar Jaarplanning
of

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden.