Openbaarheid en geheimhouding

In lijn met de Grondwet waarin is bepaald dat de overheid bij de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht huldigt de gemeente Haarlem het principe dat alles wat zij doet en alle stukken die zij produceert openbaar zijn. Een deel van de stukken wordt actief openbaar gemaakt, bijvoorbeeld de besluiten van college en raad. Een deel wordt niet op voorhand gepubliceerd maar is wel opvraagbaar. Daarnaast is er nog een heel klein deel van wat de gemeente doet en besluit vertrouwelijk van aard en om die reden niet geschikt voor openbaarmaking.

Geheimhouding op gemeentelijke stukken wordt alleen opgelegd als het echt niet anders kan. Het is bedoeld om de kring van mensen die weet hebben van vertrouwelijke informatie zo klein mogelijk te houden. Uiterste terughoudendheid hierin is inherent aan een democratie. Het dagelijks bestuur moet gecontroleerd kunnen worden door de volksvertegenwoordiging en het gehele bestuur moet gecontroleerd kunnen worden door de media en de burgers.

In de onderliggende mappen treft u achtergrondinformatie aan over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van de geheimhouding van stukken. Tevens treft u een overzicht aan van documenten waarvan de geheimhouding per raadsbesluit is opgeheven.