Besluitenlijst BenW 12 juli 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de aanvraag voor bekostiging van het schoolgebouw van de Piramide Boerhaave aan de Semmelweisstraat 5 te Haarlem. 2. De besluit leidt tot een investering ad € 470.000,- (incl. BTW) die in het huidige investeringsplan is opgenomen. Het college stelt voor dit bedrag een krediet beschikbaar.3. Akkoord te gaan dat schoolbestuur Spaarnesant gedurende 5 jaar de kapitaallasten van het investeringsdeel ad € 220.000 vergoedt. Deze baten zullen in de Programmabegroting 2017-2021 worden verwerkt.4. Spaarnesant ontvangt na besluitvorming informatie in de vorm van een beschikking over dit besluit.5. Het college stuurt het besluit ter informatie naar de Commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van art. 15 lid 11 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 in te stemmen met de volgende meerkosten: € 125.375,--. Het krediet wordt hiermee afgesloten.2. De lasten van het besluit bedragen € 125.375,--. Deze zijn beschikbaar binnen het IP 77.01 ad € 75.288,-- en beleidsveld 1 van de programmabegroting ad € 50.087,--.3. Het schoolbestuur ontvangt na besluitvorming informatie in de vorm van een brief informatie over dit besluit. 4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:Conform het vastgestelde ontwerp van de PC Boutenstraat het verkeersbesluit te nemen waarbij er een maximale snelheid van 30 km/uur geldt in de PC Boutenstraat.Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. het bijgevoegde aanwijzingsbesluit vast te stellen waarmee de verplichting tot betalen van parkeerbelasting wordt ingesteld aan de zuidzijde van de Oosterhoutlaan tussen de Kleine Houtweg en de Hildebrandlaan.2. dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:1. het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Churchilllaan en omgeving vrij te geven voor inspraak;2. het voorlopig ontwerp ter kennisname aan de commissie Beheer te sturen;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college sluit de overeenkomst af met NS Reizigers B.V. voor het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tussen Haarlem en Amsterdam.2. De lasten van het besluit bedragen € 50.000. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 5.1 van de programmabegroting.3. Het college zendt dit besluit ter kennisname naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met deelname aan de netwerkregie-organisatie GBI (de Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening).2 De lasten bedragen voor 2016 € 70.000,- en voor 2017 € 140.000,- en worden in 2016 en 2017 volledig gedekt uit de reserve WWB, dit wordt verwerkt in Berap 2. 3 De betrokkenen worden geïnformeerd over dit besluit. 4 Het besluit wordt ter informatie aangeboden aan de commissie samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit met ingang van 1 augustus 2016 het nieuwe hoofdstuk 10d CAR/UWO vast te stellen en op te nemen in het Ambtenarenreglement 1995, conform de tekst zoals opgenomen in bijlage A bij dit besluit. 2. Het college besluit met ingang van 1 augustus 2016 de aanpassingen van het Sociaal Statuut 2011 vast te stellen, conform de tekst zoals opgenomen in bijlage B bij dit besluit en met inachtneming van de afspraken in bijlage C.3. Het college besluit met ingang van 1 augustus 2016 de Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem vast te stellen, conform bijlage D.4. Het college besluit:a. de afdelingsmanager HRM mandaat te verlenen om in voorkomende gevallen tijdens de re-integratiefase en het Van Werk Naar Werk traject uit hoofdstuk 10d Ambtenarenreglement 1995 een sanctie op grond van categorie 1 tot en met 3 (bijlage bij de Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem) op te leggen.b. de Directie mandaat te verlenen om in voorkomende gevallen tijdens de re-integratiefase en het Van Werk Naar Werk traject uit hoofdstuk 10d Ambtenarenreglement 1995 een sanctie op grond van categorie 4 (bijlage bij de Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem) op te leggen.c. de uitvoering van de op te leggen sancties ten aanzien van de bovenwettelijke uitkeringen uit de categorieën 1 tot en met 4 (bijlage bij de Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem) over te dragen aan Loyalis.5. Aan dit besluit is overeenstemming verleend door het Georganiseerd Overleg. 6. Financiële consequenties: de kosten voor het laten uitvoeren van de sanctiemogelijkheid komen ten laste van de gemeente Haarlem en vallenonder het reeds met Loyalis afgesloten contract tot uitvoering van debovenwettelijke WW, derhalve geen extra kosten. Daar staat tegenover datde sanctieoplegging kan leiden tot vermindering van bezoldiging c.q. uitkering voor de betrokken (oud-)medewerker.7. Communicatieparagraaf: de regelingen worden gepubliceerd in het digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl en op www.overheid.nl . De regelingen worden intern gecommuniceerd via Insite en is voor medewerkers toegankelijk op de Personeelswijzer op Insite. Reeds ontslagen betrokkenen met een BWW- uitkering ontvangen via Loyalis informatie over het nieuwe sanctiebeleid.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit geheimhouding op te leggen aan de rekenkamercommissie met betrekking tot de re-integratieovereenkomsten van de gemeente Haarlem met de re-integratiepartners, voor onbepaalde tijd 2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college besluit een voorschotovereenkomst aan te gaan met Drimo Vastgoed BV.2. Dekking beschikbaar uit extra baten/lasten : De lasten van het besluit bedragen €€ 10.448,- Daar staan extra baten van €€ 10.448,- tegenover. 3. De betrokkenen worden op de hoogte gesteld.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =