J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: J.K.N. (Jeroen) van Spijk (D66)

griffiebureau@haarlem.nl

Algemeen

Geboren op 29 juli 1973
Geïnstalleerd als wethouder op 18 december 2014
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3004
E-mail via het secretariaat: Caroline Schouten: cjschouten@haarlem.nl

Portefeuilles

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling

 • ruimtelijke kwaliteit
 • ruimtelijke ontwikkeling landelijk, regionaal, per stadsdeel, gebied en wijk (waaronder de Nota Structuurvisie Openbare Ruimte)
 • bestemmingsplannen en projectbesluiten
 • omgevingsvergunningverlening
 • implementatie Omgevingswet

 

Monumenten

 • monumentenbeleid en ruimtelijke kwaliteit (waaronder de Nota Cultuur en Erfgoed)
 • adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit

 

Metropoolregio Amsterdam

 

Deregulering

 

Dienstverlening

 • coördinatie (digitale) publieksdienstverlening
 • samenhangende ontwikkeling publieksfuncties hoofdafdeling Dienstverlening en overige hoofdafdelingen

 

Burgerparticipatie

 • ontwikkeling wijkraden
 • wijkcontracten
 • beleid participatie & Inspraak

 

Financiën

 • financiën
 • planning en control
 • belastingen

 

Bedrijfsvoering

 • personeelsbeleid
 • organisatieontwikkeling
 • informatievoorziening
 • informatieveiligheid
 • services
 • inkoop
 • aandeelhoudersrol Spaarnelanden NV
 • aandeelhoudersrol NV SRO
 • vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder in de gemeente Haarlem Commandite BV (crematorium)
 • huisvesting gemeentelijke organisatie

 

De heer Van Spijk heeft stadsdeel Oost als aandachtsgebied.


Aan portefeuille gerelateerde projecten

 • Uitvoering herstructurering stadsdelen: Delftwijk en Schalkwijk 2000+
 • 023-Haarlem
 • Slachthuisbuurt Zuid en Middengebied / wijkpark
 • Meerwijk-centrum en deelprojecten
 • Europawijk Zuid
 • Belcanto
 • Schalkstad
 • gebiedsontwikkeling Boerhaavewijk
 • Deliterrein
 • Ripperdaterrein
 • Tempeliersstraat
 • herontwikkeling Amsterdamse Poort e.o.
 • EKP-terrein
 • Slachthuisterrein
 • Scheepmakerskwartier

 

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden

 • fysieke pijler G32
 • G32  themagroep Omgevingswet
 • Platform Ruimtelijke Ontwikkeling Metropoolregio Amsterdam
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Zuid-Kennemerland
 • voorzitter Algemeen Bestuur Cocensus

Nevenfuncties

 • Bestuurslid / penningmeester St. Vrienden van de Hortus Botanicus Amsterdam (onbezoldigd)
 • Bestuurslid / penningmeester Strijkorkest Biennale Amsterdam (onbezoldigd)
 • Regiovoorzitter van D66 Noord-Holland sinds 6 februari 2016

 

Functie historie

2018

 • 18 dec. 2014 - 07 jun. 2018 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens