Besluitenlijst BenW 07 juli 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. Het college stemt in met de uitwerking van een stichting als de juridische entiteit voor Veilig Thuis. In samenwerking met de gemeenten, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Het college informeert de betrokkenen over het besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het bestemmingsplan De Remise met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP2120005-va01vast te stellen;· Geen exploitatieplan vast te stellen.· Het besluit heeft verder geen financiële consequenties;· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Bestemmingsplan Remise
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:· In te stemmen met de Anterieure Overeenkomst tussen VOF de Remise en gemeente m.b.t. de ontwikkeling van 'de Remise',· Kosten van de gemeentelijke inzet voor de ontwikkeling worden onder deze overeenkomst vergoed· De betrokkenen worden over het besluit geïnformeerd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een intentieovereenkomst aan te gaan met Amvest Woningen-Nova Projectontwikkeling B.V. voor herontwikkeling van de Paul Krugerkade 8, waardoor de ambtelijke en onderzoekskosten ( € 43.388,-) worden verhaald en daarmee zijn gedekt. 2. De betrokkenen worden geïnformeerd.3. Dit besluit wordt ter kennisname aan de commissie ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Op grond van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de vervangende nieuwbouw voor praktijkschool De Schakel aan de Verspronckweg. 2. De kosten van het besluit bedragen € 3.345.335,- (incl. BTW, prijspeil 2015). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Op grond van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de uitbreiding van de basisschool Bos en Vaart aan het Florapark 14 te Haarlem. 2. De kosten van het besluit bedragen € 2.262.462,- (incl. BTW, prijspeil 2015). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Definitief Ontwerp vast van de Forel- en Jungstraat.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De insprekers ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Na besluitvorming ontvangen de media een persbericht.5. Dit besluit wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verleent omgevingsvergunning voor het vestigen van een broodjeszaak aan Grote Houtstraat 161; 2. Het college verleent omgevingsvergunning voor het vestigen van een broodjeszaak/koffie- en lunchroom aan Grote Houtstraat 160;3. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VVH/OV om de omgevingsvergunningen te ondertekenen en alle handelingen te verrichten die voor de verdere afhandeling van het besluit nodig zijn;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het besluit wordt bekend gemaakt door een elektronische kennisgeving in het GVOP.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor het Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. De media ontvangen een persbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de evaluatie en onderschrijft de conclusies dat:a. Bij het vaststellen van beleid op de terreinen waarvoor de APV vergunningen vereist zijn, nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan 'duidelijkheid versus maatwerk';b. De eerdere verhoging van de tarieven in 2014 van diverse APV producten uit de Legesverordening verantwoord is en blijft gehandhaafd.2. De evaluatie wordt ter informatie gezonden aan de Commissie Bestuur.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit in te stemmen met de door de wethouder voorgestelde oplossing voor de financiering van de nieuwbouw van de HRB.2. De kosten voor deze oplossing bedragen maximaal € 55.000,--. Deze kosten worden gedekt door de in de GrEx "Land in Zicht" opgenomen voorziening voor overige kosten. Het resultaat van de GrEx verandert hierdoor niet.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit in te stemmen met het aangepaste mandateringsbesluit voor de Jeugd en Gezinsbeschermers (2015 / 260319).2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Het college informeert de betrokkenen over het besluit.4. Dit besluit wordt gepubliceerd in het G.V.O.P.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college spreekt haar voorkeur uit over de bestuursvormvariant 'de bedrijfsvoeringsorganisatie' van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk). 2. Het college stelt de commissie Samenleving voor haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de twee beschreven bestuursvormen van Paswerk, waaronder de voorkeursvariant 'de bedrijfsvoeringsorganisatie'.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota "Afronding en overdracht Haarlem presteert beter" vast.Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie bestuur hier kennis van heeft genomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college neemt kennis van de voortgang van het project de Poort van Boerhave: Stand van zaken vast.Het college zendt dit stuk aan de commissie Ontwikkeling ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van artikel 64b lid 2 Wet op het Primair Onderwijs een positieve advies uit te brengen over de fusie tussen de Parkrijkschool en de Willem van Oranjeschool.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het definitief ontwerp (DO) vast van de Bernadottelaan.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. De insprekers ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Na besluitvorming ontvangen de media een persbericht.5. Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de dieseltrekker Kleverlaan te vervangen en hiervoor een krediet te verstrekken van € 29.000,-2. de kosten worden gedekt uit investeringspost WZ 13. Het hiervoor benodigde krediet is met het vaststellen van het IP 2015 gemandateerd aan het College.3. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit1. kennis te nemen van de lijst mogelijke onderwerpen2. bij de behandeling van de begroting 2016 in het college twee onderwerpen te selecteren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. ) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.1. Het college besluit akkoord te gaan met de formatiewijzigingen per 1 juli 2015 zoals zijn opgenomen in de bijlage;2. Het college besluit akkoord te gaan met de naamswijziging Senior Adviseur Bedrijfsvoering AB 10A in Adviseur Bedrijfsvoering B en Adviseur Bedrijfsvoering AB 11A in Adviseur Bedrijfsvoering A.3. Het college besluit akkoord te gaan met de jaarplannen Ondersteuner 1(STZ-247) en Ondersteuner 2 (STZ-248);4. Het college besluit akkoord te gaan met het omzetten van de functies secretaris teams en management assistent in Ondersteuner 2 binnen de afdelingen Milieu, OGV, Ruimtelijk Beleid, Bedrijfsbureau en WWGZ (1 functie) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.5. Het college besluit akkoord te gaan met het omzetten van de functie Management Assistent in Ondersteuner 1 binnen de afdelingen Economie en Cultuur, WWGZ (1 functie) en JOS met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.6. Het college besluit akkoord te gaan met de overdracht van formatie op de functie van Ondersteuner 1 van het bedrijfsbureau naar Vastgoed conform de formatiewijziging.7. Communicatieparagraaf: de medewerkers waarvan de functienaam of inschaling wijzigt, worden daags na de besluitvorming geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college gaat akkoord met de nieuw af te sluiten koopovereenkomst (bijlage); 2. Het college gaat akkoord met de verkoop van de kavel plaatselijk bekend Pim Mulierlaan kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie C, nummer 585 gedeeltelijk, zoals aangegeven op tekening nummer 15118, voor de koopsom van €€ 1.600.000,- exclusief BTW en overige kosten koper en conform bijgevoegde koopovereenkomst. 3. Dit besluit wordt ter informatie aan de commissie ontwikkeling gestuurd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =